Hoppa till huvudinnehåll

Leaderprojekt -Sjövandrande Öringbestånd i Mörtälven

Bortan-Häljebodas Fvof kom in med en motion till Fiskevårdskretsen där man beskrev att man ville dels öppna upp vandringsvägar samt att öka beståndet av störvuxen öring i sitt område. De lyfte bland annat avrinningsområdet till sjön Storeken. Fiskevårdskretsen styrelse ansåg att det fanns potential iatt skapa ett projekt och söka medel från jordbruksverket i form av ett LEADER-projekt. Hösten 2019 påbörjades arbetet med att ansöka medel och hösten 2020 beslutades projektet.

Mörtälven undervisningfilm
Klicka för att se filmen 

Eda fiskevårdskrets första fiskevårdande projekt blev ett LEADER projekt värt 250 000 kr. 

 

Arbetsgången i ett sånt här projekt är att först ta reda på hur statusen är före man gör några åtgärder och detta gjordes dels genom elfiske  där man då inventerar antalet Öring samt åldersspannet men även genom att studera tidigare åtgärder samt historik i området.
Efter fältbesök och inläsning på området så konstaterades att Mörtälven  blir ett bra första delprojekt och det blev även denna älv som vi sökte LEADER medel för.
Elfisket i Mörtälven påvisade ett lågt antal Öring och det kunde konstateras mycket få lekplatser för Öringen.
Detta beror till stor del på att Mörtälven är en av så många andra rinnande vatten som rensats på sten  för att man tidigare skulle kunna kunna flotta timmer i Älven. Ett för tiden mycket viktigt jobb som sysselsatte tusenvis att invånare i bygderna.


Bilden påvisar flottning från just Mörtälven.
Stora mängder timmer flottades på denna tid, tyvärr återställdes aldrig dessa vatten till sitt ursprungliga när flottningen upphörde.

Vad behöver vi göra

En mycket viktig del i projektet blir att återskapa älven så gott som det går så att den ser ut som innan flottningen.
Antalet lekplaster för öringen uppskattades till ca 3 st bra lekplatser på sträckan Storeken till uppströms liggande Åsetjärnet ( ca 800 meter ).
På denna sträcka finns även ett antal kulturminnen efter en kvarn samt i inloppet till älven en raserad reglerdamm. Ingen av dessa behöver åtgärdas då de inte utgör ett vandringshinder för Öringen.
För att vi ska kunna få fart på reproduktionen i Mörtälven så behöver vi  öka antalet lekplatser markant, samt återföra från skogskanten till älven så mycket sten som möjligt för att skapa ståndplatser samt gömsle för fisken. En annan viktig del är att införa större mängder död ved som gynnar vattenlevande insekter som i sin tur är mat för öringen. Vi behöver även lyfta gruset på bottnen så det skapar möjlighet för vattenet att sila igenom gruset, vilket underlättar romläggning.


Typiskt område på hur älven såg ut före innan åtgärder utfördes. Få stora stenar , älven är nästan som en rutschkana.
Man kan även se stenupplaget i strandkanten.
Så här la man upp sten vid flottningen för att styra timret samt att få bort stenen ur älvfårans mitt.

Vad har vi utfört

Under projektets gång så har Bortan-Häljebodas Fvof bidragit med ett större antal ideela mantimmar med bland annat att hjälpa Fiskevårdskonsult Tomas "Kräftmannen AB " Jansson när han med både grävmaskin och handkraft fört tillbaka stenar och lyft grus i älven. Att ha tillgång till grävmaskin underlättar arbetet som annars är mycket tungt

Vi hade även en fältdag där Tomas lär ut hur man gör lekplatser för öring manuellt. En dag där ett stort antal Fvof medverkade och fick lära sig arbetet. En mycket uppskattad dag .
Läs blogginlägg här

Med hjälp av både handkraft samt grävmaskin så skapades i Mörtälven från 3 lekplatser på 800meter  nu istället ca 30 lekplatser på hela sträckan. Detta samt att bottnen luckrats upp och en stor ökning av sten införts till älven för ståndplatser. Älven ser nu mer ut som innan flottningen. 

Samma sträcka efter att biotoparbete utförst. Mycket mer sten ute i älven samt en ökning av död ved. Under ytan finns även uppluckrat grus som gynnar öringens fortplantning.

Samma sträcka efter att biotoparbete utförts. Mycket mer sten ute i älven samt en ökning av död ved.
Under ytan finns även uppluckrat grus som gynnar öringens fortplantning.


Det slutliga blev att elfiska sträckan igen för att se om det har gett resultat. Elfisket gjordes i början av hösten 2021 ca en månad efter att vi haft fältdag med att manuellt bygga lekplatser. 
Redan på denna korta tid så ser vi en skillnad med en markant ökning av aktiva öringar framförallt i Älvens övre delar. Elfisket som gjordes inför projektet gav 0 öring i nedre delen , 1 öring i mellersta delen  samt 0 st i övre delarna.
I det efterföljande fisket fick vi 0 öring i nedre delen, 14st i mellersta och 17st i övre delen.
Arbetet har på redan sån kort tid gjort att öringen hittat ståndplatser och vi kunde även se honor på lekplatserna. Nu kommer det behövas fler uppföljnigar med elfisken närmsta åren för att se om avkomman ökar .

Elfiskediagram
Diagrammen påvisar den ökning av Öringar som projektet gett.
Första elfisket 2019 kunde bara påvisa en öring på hela sträckan Storeken till Åsetjärnet.
Elfisket år 2021 gav sammanlagt 31st Öringar.

Infotavla
En informationstavla har satts upp i närhet av älven för att informera om projektet. 

Under arbetets gång så har filmaren Joakim Inot ( även en del av fisketeamet  Fish n slips ) dokumenterat projektet med en film som gjorts i syfte att påvisa hur man kan jobba med ett sånt här projekt.
Filmen ligger snart ute på Youtube för allmän beskådan 

Sneakpeak på filmen om Leaderprojektet- Sjövandrande Öringbestånd i Mörtälven

Detta projekt hade aldrig varit möjligt att genomföra utan medel från LEADER. Detta projekt är ett tydligt exempel på att man med en bra projektide kan få hjälp med även stora stummor till 100% bidrag för att kunna utveckla landsbygden.
I detta fall kan fisket efter storöring i Storeken öka fisketurismen i området och på det viset även skapa underlag för naturnära tjänster.